• Kalendarium prac związanych z wyborem imienia

     dla Szkoły Podstawowej w Cerekwicy

      

     1. START – Zarządzenie dyrektora szkoły o rozpoczęciu prac nad patronem szkoły. Wybór zespołu nadzorującego proces. Powiadomienie: Organu Prowadzącego (Gmina Rokietnica) oraz organu nadzorującego (Kuratorium Oświaty w Poznaniu) o rozpoczęciu działań związanych z nadaniem imienia szkole.
     2. 18.10.21  - 31.10.21 – ankieta dla wszystkich uczestników, procesu określająca preferencje związane z zakresem tematycznym i rodzajem wybieranego imienia dla szkoły.
     3. 01.11.21 – 05.12.21 – składanie propozycji na imię szkoły.
     4. 06.12.21 – 08.12.21 – rozłączne posiedzenia organów reprezentujących uczniów, rodziców, i pracowników szkoły w celu wyboru 5 preferowanych propozycji na imię szkoły.
     5. 09.12.21 – wspólne posiedzenie reprezentantów uczniów, rodziców i pracowników w celu wyboru 3 propozycji (z 15 dostarczonych w wyniku rozłącznych prac organów szkoły), które zostaną poddane głosowaniu w szkolnych wyborach. (Posiedzenie będzie miało charakter demokratyczny i równoliczny i każdy organ szkoły będzie reprezentowany przez taką samą liczbę osób).
     6. 10.12.21 – 12.01.22 – kampania wyborcza – działania promujące konkretną propozycje prowadzone w zorganizowany sposób na ternie szkoły przez wszystkie jej organy.
     7. 13.01.22 – wybory – każdy uczeń, rodzic (jedna osoba dla jednego dziecka lub rodzeństwa) i pracownik szkoły będzie miał równorzędny jeden głos w tajnych wyborach przeprowadzonych na terenie szkoły. Wygrywa propozycja, która zdobędzie ponad 50% z wszystkich oddanych ważnych głosów.
     8. 14.01.22 – ogłoszenie wyników wyborów.
     9. W związku z obecną sytuacją sanitarną nie odbędzie się zaplanowana na 3 lutego br. II TURA WYBORÓW. 
     10. 15.02.22 - II Tura Wyborów - ON-LINE. Wybory będą obsługiwane przez zewnętrzną instytucję. Każda osoba uprawniona do głosowania otrzyma indywidualny numer PIN, który będzie umożliwiał jednorazowe oddanie głosu na wskazanej stronie internetowej. Głosy można będzie oddawać od 8.00 do 18.00. Wszyscy uczestnicy otrzymają: kod PIN, adres strony internetowej i instrukcję postępowania.
     11. 15.02.22 – ogłoszenie wyników wyborów w drugiej turze.
     12. 23.02.22 – zatwierdzenie wyników wyborów przez wspólną uchwałę podjętą przez Samorząd Szkolny, Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną oraz złożenie wspólnego wniosku do Organu Prowadzącego o nadanie imienia szkoły.
     13. 25.04.22 - Posiedzenie Rady Gminy następujące po złożeniu wniosku – Nadanie Imienia Szkoły w drodze uchwały.
     14. Po posiedzeniu Rady Gminy – w przypadku przyjęcie stosownej uchwały nadającej imię Szkole Podstawowej w Cerekwicy rozpoczęcie przygotowań do uroczystego nadania imienia.
     15. 11.06.22 – Uroczyste nadanie imienia Szkole Podstawowej w Cerekwicy.