• Kalendarium prac związanych z wyborem imienia

     dla Szkoły Podstawowej w Cerekwicy

      

     1. START – Zarządzenie dyrektora szkoły o rozpoczęciu prac nad patronem szkoły. Wybór zespołu nadzorującego proces. Powiadomienie: Organu Prowadzącego (Gmina Rokietnica) oraz organu nadzorującego (Kuratorium Oświaty w Poznaniu) o rozpoczęciu działań związanych z nadaniem imienia szkole.
     2. 18.10.21  - 31.10.21 – ankieta dla wszystkich uczestników, procesu określająca preferencje związane z zakresem tematycznym i rodzajem wybieranego imienia dla szkoły.
     3. 01.11.21 – 05.12.21 – składanie propozycji na imię szkoły.
     4. 06.12.21 – 08.12.21 – rozłączne posiedzenia organów reprezentujących uczniów, rodziców, i pracowników szkoły w celu wyboru 5 preferowanych propozycji na imię szkoły.
     5. 09.12.21 – wspólne posiedzenie reprezentantów uczniów, rodziców i pracowników w celu wyboru 3 propozycji (z 15 dostarczonych w wyniku rozłącznych prac organów szkoły), które zostaną poddane głosowaniu w szkolnych wyborach. (Posiedzenie będzie miało charakter demokratyczny i równoliczny i każdy organ szkoły będzie reprezentowany przez taką samą liczbę osób).
     6. 10.12.21 – 12.01.22 – kampania wyborcza – działania promujące konkretną propozycje prowadzone w zorganizowany sposób na ternie szkoły przez wszystkie jej organy.
     7. 13.01.22 – wybory – każdy uczeń, rodzic (jedna osoba dla jednego dziecka) i pracownik szkoły będzie miał równorzędny jeden głos w tajnych wyborach przeprowadzonych na terenie szkoły. Wygrywa propozycja, która zdobędzie ponad 50% z wszystkich oddanych ważnych głosów.
     8. 14.01.22 – ogłoszenie wyników wyborów.
     9. 03.02.22 – druga tura w przypadku braku rozstrzygnięcia w pierwszej turze (z udziałem tylko 2 propozycji, które zdobyły najwięcej głosów w pierwszym głosowaniu).
     10. 04.02.22 – ogłoszenie wyników wyborów w drugiej turze.
     11. 08.02.22 – zatwierdzenie wyników wyborów przez wspólną uchwałę podjętą przez Samorząd Szkolny, Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną oraz złożenie wspólnego wniosku do Organu Prowadzącego o nadanie imienia szkoły.
     12. Posiedzenie Rady Gminy następujące po złożeniu wniosku – Nadanie Imienia Szkoły w drodze uchwały.
     13. Po posiedzeniu Rady Gminy – w przypadku przyjęcie stosownej uchwały nadającej imię Szkole Podstawowej w Cerekwicy rozpoczęcie przygotowań do uroczystego nadania imienia.
     14. 15.05.22 – Uroczyste nadanie imienia Szkole Podstawowej w Cerekwicy.